Algemene Voorwaarden Leerpraktijk Bleijenburg

  • Leerpraktijk Bleijenburg levert als zelfstandig gevestigde praktijk niet-gecontracteerde basis GGZ en andere diensten.
  • De kosten voor een psychodiagnostisch onderzoek en/of een ander type hulpverleningstraject worden gedeclareerd bij de opdrachtgever c.q. de cliënt.
  • De door Leerpraktijk Bleijenburg bij de opdrachtgever/cliënt gedeclareerde kosten dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
  • Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan Leerpraktijk Bleijenburg de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering kan een bedrag van 15 euro in rekening worden gebracht.
  • Voldoet de opdrachtgever/cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Leerpraktijk Bleijenburg gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de invordering van gedeclareerde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever/cliënt.
  • Een hulpverleningstraject kan niet eerder gestart worden na ontvangst van een door de opdrachtgever/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers ondertekende toestemmingsverklaring voor onderzoek en/of begeleiding.
  • Het Privacy reglement en de klachtprocedure van Leerpraktijk Bleijenburg maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.