Privacy Policy Leerpraktijk Bleijenburg

Leerpraktijk Bleijenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Leerpraktijk Bleijenburg houdt zich ten alle tijden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn verwerkt in dit privacy policy-document.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 • Enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerken indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Als Leerpraktijk Bleijenburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN

Persoonsgegevens van cliënten worden door Leerpraktijk Bleijenburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doelstelling
 • Het uitvoering geven aan een overeenkomst tot behandeling en/of de overeenkomst tot een psychodiagnostisch onderzoek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst die met de cliënt wordt gesloten ter uitvoering van een hulpverleningstraject.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Leerpraktijk Bleijenburg de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kind vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Naam en leerjaar van de school
 • Gegevens over (geestelijke) gezondheid

De persoonsgegevens van de cliënt worden door Leerpraktijk Bleijenburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna wordt de schriftelijke verslaglegging (met daarin de persoonsgegevens) minimaal 15 jaar bewaard in een depot.

BEVEILIGING:

Leerpraktijk Bleijenburg neemt webhosting en –e-maildiensten af van Joomla! Joomla verwerkt persoonsgegevens namens Leerpraktijk Bleijenburg en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Joomla! Heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Joomla! is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Joomla! Heeft geen toegang tot ons postvak en Leerpraktijk Bleijenburg behandelt al het emailverkeer vertrouwelijk.

 • De persoon/personen die namens Leerpraktijk Bleijenburg kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan.
 • Leerpraktijk Bleijenburg gebruikt een stand-alone computer voor het verwerken van uw gegevens. Hier wordt een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid voor gehanteerd.
 • Wanneer er aanleiding toe is zullen wij persoonsgegevens pseudonimiseren en/of zorgen voor de encryptie hiervan.

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met:

Mw. Drs. M.C. Mampaey,

GZ-psycholoog/Orthopedagoog Leerpraktijk Bleijenburg

Telefoon: 06-22559928