Remedial Teaching

De remedial teacher kan uw kind helpen met problemen in het basis- en voortgezet onderwijs.

remedial teaching

Dit betreft problemen op het gebied van:

  • Lezen
  • Spelling
  • Rekenen en wiskunde
  • Schrijfmotoriek
  • Aanpak (huis)werk
  • De vreemde talen
  • Visueel-ruimtelijke processen

De remedial teacher kan de ouders ondersteunen bij eventuele verwijzingen.

GESPECIALISEERDE TECHNIEKEN EN BENADERINGEN

Remedial teaching is iets anders dan bijles. Bij remedial teaching gaat het om het aanleren en toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan van en gericht zijn op de problemen van uw kind. Door de hulp van een professionele remedial teacher leert uw kind hoe hij/zij de problemen op school kan aanpakken. Uw kind krijgt weer moed en zelfvertrouwen en kan daardoor weer beter functioneren op school.

JARENLANGE ERVARING

De remedial teaching wordt gegeven door een geregistreerde remedial teacher met jarenlange ervaring in het onderwijs die is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging van remedial teachers (LBRT). Zij beschikt over een uitgebreid netwerk op het gebied van onderwijs en zorg. Daarnaast is zij ook ‘a native English speaker’ wat de begeleiding van kinderen met problemen op het gebied van de Engelse taal in het voortgezet onderwijs ten goede komt.

PROCEDURE

Na een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld gericht op uw kind, waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van zijn/ haar compensatiemogelijkheden. Dit gebeurt in overleg met de ouders. Overleg zowel met de school van uw kind als met eventuele andere externe instanties behoort tot de mogelijkheden.

VERGOEDING DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

De kosten voor behandeling van leerproblemen worden in principe (nog) niet door de verzekering vergoed.